شاید اگه من، ′رها′ نبودم میتونستم واقعا آزاد باشم.

شاید میتونستم دوباره از ته دلم بخندم.

شاید میتونستم دوباره بزارم که موج های دریا با پاهام برخورد کنن.

شاید میتونستم دوباره از راه بغل ارتباط بگیرم.

شاید میتونستم دوباره کیوت باشم و ذوق کنم.

شاید میتونستم دیگه بین حرف های قلب و مغزم گیر نکنم.

شاید میتونستم که دیگه هرگز نگم ′شاید میتونستم′.

-رها

#خزعبلات