موهایت را باز من و بگذار باد نوازششان دهد

در زیر باران قطره قطره اشک بریز

از قلب شکسته ات محافظت کن

می دانم که دنیا همیشه مهربان نیست

اما آغوش گرمم همیشه برایت باز است

بیا و با من درد دل کن

قلبت زخمی است ولی که گفته

​​​​​​قلب های زخم خورده نمیتوانند بتپند؟

عزیز دل من دست هایم را بگیر

به تو قول خواهم داد که هرگز آنان را رها نکنم

بگذار با هم بر این دنیا فریاد بزنیم و خالی شویم:)!