یعنی چی،سلین که وبش رو امروز بست،منگاتا هم همینطور. هیون ری هم وبش رو بستهTT(خب هیون رو شاید به خاطر درساش بتونیم احتمال بدیم،سلین هم همینطور ولی جمله ای که نوشته باعث میشه نتونم دلیلش رو درس  بدونمTT). ثنا هم کامنتاشو بسته.

یکی نیست بگه یه نفری به اسم میکا هست که دلش تنگ میشه واستون؟TT

TTTTTTTT​​

بعدا نوشت: سلین،رفت؟.. The end? این چیه...